Login
Main menu

ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทร : เดิมราษฎรในหมู่บ้านไปตั้งหลักฐานที่วังน้ำมีต้นตะแบกหนาทึบ ราษฎรจึงขนานนามกันว่า "บ้านวังตะแบก" จนถึงปัจจุบัน สภาพทั่วไป เป็นตำบลมีเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน มีเขตติดต่อจ.สุโขทัย มีภาษาถิ่นเป็นของตนเอง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา

อาณาเขตติดต่อ :

  • ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  • ทิศใต้ ติดกับ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

จำนวนประชากรในตำบล:

รวมทั้งสิ้น 4,857 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,363 หลังคาเรือน