Login
Main menu
Loading…

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต…

26-04-2562 Hits:35 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เอกสารประกาศฯ แบบรูปรายงานก่อสร้างฯ แบบแปลน ตารางแสดงวงเงินฯ

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิ…

23-05-2562 Hits:3 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๗๑-๐๐๖ สายบ้านคุยประดู่ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่สุขุม ตำบลห้วยยั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกาศฯ แบบรูปรายงานก่อสร้างฯ แบบแปลน ตารางแสดงวงเงินฯ

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเล…

11-03-2562 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศ งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกาศ-รายงานการประชุมของสมาชิกสภาตำบลวังตะแบก

ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ส…

1414-0505-25622019 Hits:4 ประกาศ-สมาชิก อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - avatar ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นัดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เอกสารแสดงรายละเอียด

Read more

ประกาศ เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสามัญและการเรี…

0101-0505-25622019 Hits:13 ประกาศ-สมาชิก อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - avatar ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การเปิดสมัยประชุมสามัญและการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เอกสารแสดงรายละเอียด

Read more

ประกาศ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สม…

2525-0202-25622019 Hits:36 ประกาศ-สมาชิก อบต. งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เอกสารแสดงรายละเอียด

Read more

ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ส…

1515-0202-25622019 Hits:53 ประกาศ-สมาชิก อบต. งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก เอกสารแสดงรายละเอียด

Read more

ประกาศ เรื่อง การเปิดสมัยประชุมและการเรียกประ…

2929-0101-25622019 Hits:26 ประกาศ-สมาชิก อบต. งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

การเปิดสมัยประชุมสามัญและการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันเริ่มประชุม วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2562 เอกสารแสดงรายละเอียด

Read more

ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี …

2828-0202-25612018 Hits:54 ประกาศ-สมาชิก อบต. งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เอกสารแสดงรายละเอียด

Read more
More from this category